Rejst?íky ? Objekt

Anglo-?eskoslovenská banka
Areál bývalých m?stských jatek
Areál letního koupali?t? ? Tropicobar
Areál vodárny v Nové Vsi
Budova firmy Liftcomp
Bytový d?m s polyfunk?ním parterem M?stská brána
?apkova sokolovna
?erná louka ? hlavní výstavní pavilon
?eskoslovenské továrny dusíkatých látek
?eský d?m
D?lnická a ú?ednická kolonie ?ídlovec
Divadlo loutek
Dív?í obecná a m???anská ?kola / Základní ?kola
Dolní oblast Vítkovických ?elezáren s vysokopecním areálem
Domov sester
D?l Alexandr
D?l Anselm / Eduard Urx / Hornické muzeum Landek Park
D?l Hlubina
D?l Jeremenko ? kladivová t??ní v??
D?l Michal / Petr Cingr
D?l Terezie / Petr Bezru?
D?l Trojice a ku?elová halda Ema
D?m energetiky
D?m J. a F. Chmelových s kavárnou Habsburg / Praha
D?m katolických tovary??
D?m kultury m?sta Ostravy
D?m léka?e Ignáce Langa / Lidová konzervato? a Múzická ?kola Ostrava
D?m obecního blaha
D?m slu?by Ba?a / Radegastovna
D?m s pe?ovatelskou slu?bou v ulici Gajdo?ova
D?m um?ní
Dvojd?m H. Hoffmannové a L. Sonnenscheinové
Dvojd?m in?enýr? ?s. továren na dusíkaté látky
Elektrárna koksovny Karolina a elektrocentrála III / Trojhalí
Elektrárna T?ebovice
Elektrická úst?edna IV
Eskomptní banka
Evangelická fara v Moravské Ostrav?
Evangelický kostel
Fara v ulici Hozova
Generální ?editelství Severní dráhy Ferdinandovy
Hala Tatran / Bonver Aréna
Hala tenisového klubu NH-Trans, s. r. o.
Hasi?ské muzeum m?sta Ostravy
Hlavní nádra?í a po?ta
Hornický d?m ? Palác Elektra
Horní kolonie jámy Ignát
Hostinec U Slunce
Hotel Gambrinus s Radvanickou pivnicí
Hotel Garni / Royal / Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Hotel National / Palace
Hotelový d?m mladých hutník?
Hotel Slavia
H?bitov s ohradní zdí v Ostrav?-Vítkovicích
Hudební ?kola Leo?e Janá?ka
Hus?v sbor Církve ?eskoslovenské husitské v Ostrav?-Záb?ehu
Hutnická fakulta V?B / Ekonomická fakulta V?B-TU
Hydroprojekt
I ? d?m
Janá?kova konzervato? a gymnázium
Jubilejní kolonie
Justi?ní palác
Kamenná sýpka
Kancelá?ská budova ?erná perla
Kancelá?ská budova Pozemních staveb Ostrava
Kancelá?ská budova VOKD Ostrava
Kancelá?ský a obytný d?m / ?edok
Kancelá?ský a obytný d?m firmy Rütgers / ?eský rozhlas
Kancelá?ský d?m OKR ? Doprava
Kancelá?ský d?m Trias
Kancelá?ský objekt ??upiná??
Kaple sv. Al?b?ty
Katedrála Bo?ského Spasitele
Kino Luna
Klá?ter Milosrdných sester III. ?ádu sv. Franti?ka / Rektorát Ostravské univerzity
Kolonie bytových dom? ta?írny trub
Kostel Krista Krále
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nav?tívení Panny Marie
Kostel Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie
Kostel Neposkvrn?ného po?etí Panny Marie
Kostel Panny Marie Královny
Kostel sv. Anny
Kostel sv. Bartolom?je
Kostel sv. Cyrila a Metod?je
Kostel sv. Ducha
Kostel sv. Franti?ka a Viktora
Kostel sv. Jakuba Star?ího
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Josefa
Kostel sv. Josefa Dona Bosca
Kostel sv. Kate?iny
Kostel sv. Mikulá?e
Kostel sv. Pavla
Kostel sv. Václava
Krajská poliklinika s fakultní nemocnicí
Krematorium
Kulturní d?m NHKG / Kulturní d?m Akord
Kulturní d?m VOKD / D?m kultury Poklad
Lihovar
M?stské divadlo / Divadlo Antonína Dvo?áka
M?stské lázn? a koupali?t? zv. ?apkárna / Vodní sv?t Sareza
M?stský chudobinec
M???anská ?kola Franti?ka Sokola T?my
Minikrajina Kurta Gebauera
Moravskoostravská spo?itelna s knihovnou / Radnice Moravské Ostravy a P?ívozu
Nájemní domy Eduarda a Alice Zimlichových
Nájemní domy v ulici Chel?ického
Nájemní d?m A. Wechsberga
Nájemní d?m Andrease a Berty Manských
Nájemní d?m Antonína Lhoty
Nájemní d?m C. Hitzigratha
Nájemní d?m d?dic? Ignáce Reisze / Divadlo Stará aréna
Nájemní d?m dr. Karla Krause
Nájemní d?m Felixe Neumanna
Nájemní d?m Felixe Neumanna
Nájemní d?m Felixe Neumanna
Nájemní d?m Felixe Neumanna
Nájemní d?m Gustava Korna
Nájemní d?m Hanse Ulricha
Nájemní d?m Leopolda Poppa
Nájemní d?m Ludwiga a Eugena Holleinových
Nájemní d?m Mathiase a Charlotty Schönhofových s kavárnou Union
Nájemní d?m na nám. Svatopluka ?echa 518/10
Nájemní d?m na nám. Svatopluka ?echa 596/4
Nájemní d?m Olivie Krestové / Knihovna m?sta Ostravy a Komorní scéna Aréna
Nájemní d?m Sigmunda Urbacha
Nájemní d?m s lékárnou U And?la
Nájemní d?m s lékárnou U Madony
Nájemní d?m s lékárnou U Orla
Nájemní d?m U Tiskárny 546/5
Nájemní d?m U Tiskárny 607/7
Nájemní d?m v ulici 28. ?íjna 102/1
Nájemní d?m v ulici 28. ?íjna 106/18
Nájemní d?m v ulici 28. ?íjna 286/10
Nájemní d?m v ulici 28. ?íjna 572/4
Nájemní d?m v ulici ?s. legií
Nájemní d?m v ulici Dr. ?merala
Nájemní d?m v ulici Dvo?ákova
Nájemní d?m v ulici Hlávkova
Nájemní d?m v ulici Chopinova
Nájemní d?m v ulici Kostelní
Nájemní d?m v ulici Kratochvílova
Nájemní d?m v ulici Libu?ina 593/8
Nájemní d?m v ulici Libu?ina 785/6
Nájemní d?m v ulici Milí?ova 1484/1
Nájemní d?m v ulici Milí?ova 288/3
Nájemní d?m v ulici Nádra?ní 446/169
Nájemní d?m v ulici Nádra?ní 726/161
Nájemní d?m v ulici Nádra?ní 733/176
Nájemní d?m v ulici Na Hradbách
Nájemní d?m v ulici U Tiskárny 539/2
Nájemní d?m v ulici U Tiskárny 578/1
Nájemní d?m v ulici Wattova 430/5
Nájemní d?m v ulici Wattova 670/3
Nájemní d?m Wilhelma Witteka
Nájemní vila Paula Hawlika
Národní banka ?eskoslovenská / sídlo Policie ?R
Národní d?m / Divadlo Ji?ího Myrona
N?mecké reálné gymnázium / Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Nemocenská poji??ovna soukromých ú?edník?
Nová hu? Klementa Gottwalda / Arcelor Mittal
Nová radnice
Nové ?editelství Vítkovických ?elezáren
Nové Vítkovice
Ob?anská zálo?na, nyní sou?ást Divadla Ji?ího Myrona
Obchodní a obytný d?m Antonína Schindlera
Obchodní a obytný d?m Jana Pe?ata
Obchodní a obytný d?m Sigmunda Rotha
Obchodní a pr?myslová banka
Obchodní d?m ASO
Obchodní d?m Bachner
Obchodní d?m Brouk a Babka / Knihcentrum
Obchodní d?m Heinricha Schnitzera
Obchodní d?m Textilia / Ostravica
Ob?adní sí? nového ?idovského h?bitova
Obytná kolonie Vítkovického horního a hutního t??í?stva
Obytná zástavba horní ?ásti Hlavní t?ídy
Obytné a obchodní domy poji??ovny Fénix
Obytné domy D?lnické zálo?ny
Obytné domy ? okrsek K1 / Blok A
Obytné domy ? okrsek K2 / Blok A
Obytné domy ? okrsek K2 / Blok B
Obytné domy ? okrsek K2 / Blok C
Obytné domy Severní dráhy Ferdinandovy
Obytné domy ú?edník? na Partyzánském nám?stí
Obytné domy ú?edník? ?elezáren
Obytné dvojdomy Vzorného sídli?t? U B?lského lesa v ulici Gon?arovova
Obytné dvojdomy Vzorného sídli?t? U B?lského lesa v ulici Strelkovova
Obytný a kancelá?ský d?m Severní dráhy Ferdinandovy
Obytný a obchodní d?m Heinricha Schnitzera
Obytný a obchodní d?m spole?nosti Melantrich
Obytný a obchodní d?m v ulici ?s. legií
Obytný blok Oblouk
Obytný d?m dr. Karla Krause
Obytný d?m Ferdinanda Aufrichta s kavárnou
Obytný d?m Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa
Obytný d?m Franti?ka Jure?ka
Obytný d?m poji??ovny Fénix s kavárnou Fénix
Obytný d?m Severní dráhy Ferdinandovy
Obytný d?m s ordinací MUDr. Josefa Hály
Obytný dvojd?m Panorama
Okresní nemocenská poji??ovna
Okresní sociáln??zdravotní ústav / Národní památkový ústav
Palác kultury a sportu / Ostravar Aréna
Palác Riunione Adriatica di Sicurta
Pasá?ní domy v ulici Jure?kova
Plavecký bazén v Ostrav?-Porub?
Polský d?m
Polyfunk?ní d?m Elstav Lighting, s. r. o.
Poruba (Nová Ostrava) ? urbanismus
Po?ta v Ostrav?-Porub?
P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity
P?ívoz ? regula?ní plán
Radnice / Archiv m?sta Ostravy
Radnice Slezské Ostravy
Radnice v Ostrav?-Vítkovicích
Radni?ní fronta nájemních dom?
Rekonstrukce Masarykova nám?stí
Rekonstrukce objektu ?E? na kantýnu
Restaura?ní a obytný d?m Erwina Bergera
Revírní bratrská pokladna / Hotel Mercure
Rodinný d?m Franti?ka a Milady Opavských
Rodinný d?m Hugo Hermanna
Rodinný d?m Josefa Guttmanna
Rodinný d?m Karla a R??eny Urbánkových
Rodinný d?m Old?icha Hrstky
Rodinný d?m Rudolfa a Anny Mí?kových
Rodinný d?m v ulici Hýbnerova
Rodinný d?m v ulici Koroptví
Rodinný d?m v ulici Najzarova
Rodinný d?m v ulici Zámostní
?adové domy v ulici B. ?elovského
?adové domy v ulici Kelti?kova
?editelství Bá?ské a hutní spole?nosti
?editelství Vítkovických kamenouhelných dol?
?í?ský most / Most Milo?e Sýkory
Sbor Církve bratrské
Sbor Církve ?eskoslovenské husitské
Sbor Církve ?eskoslovenské husitské
Sbor Církve ?eskoslovenské husitské
Sídlo firmy Febe Trade
Sídlo Severomoravské plynárenské, a. s.
Sídlo spole?nosti Bextra
Slezskoostravský hrad
Soubor dom? ?V??i?ky?
Soubor obytných dom? s domem Centrum v Ostrav?-Porub?
Soubor polyfunk?ních dom? zv. Havana
Stadion Vítkovických ?elezáren / M?stský stadion Ostrava
Stará radnice / Ostravské muzeum
Staré ?editelství Vítkovických ?elezáren
Stavoprojekt Ostrava
Svobodárna Vítkovických ?elezáren
?títová kolonie
Televizní vysíla? Ostrava
T?locvi?na v ulici 1. máje
T??ní v?? dolu Jind?ich
The Orchard ? administrativní budovy a hotel
Tranzitní telefonní úst?edna a po?ta
Tribuna fotbalového stadionu Bazaly
Trojice nájemních dom? Heinricha Wazelle, Rudolfa Willimka ad.
Tr?nice v Ostrav?-Vítkovicích
U ? d?m
Ú?ednická dvojvila v ulici Ruská
Ústav národního zdraví a budova po?ty na nám. SNP
Úst?ední h?bitov m?sta Ostravy
V??ový d?m Jind?i?ka
Vila Adolfa Suesse
Vila Arthura Rozhona
Vila dr. Karla Krause / ?eská banka Union
Vila dr. Ludvíka Kremela
Vila Franti?ka Grossmanna
Vila Hanse Ulricha / Klub Parník
Vila JUDr. Eduarda Lisky
Vila Julia Eisnera
Vila Markuse Strassmanna
Vila Oskara Huldschinského
Vila ?editele Kamenouhelných závod? J. Wilczka
Vila v ulici Bobrovnická
Vila v ulici Chrobákova
Vila v ulici Komer?ní
Vila v ulici Martinovská
Vila v ulici Únorová
Vila v ulici V?ela?ská
Vlastní vila Old?icha ?pa?ka
Vodárenská v??
Vozovna tramvají
Vysoká ?kola bá?ská ? Technická univerzita v Ostrav?
Vzorné sídli?t? U B?lského lesa
Základní ?kola v ulici Paskovská
Základní ?kola v ulici Volgogradská
Zámek / Hotel s restaurací v Ostrav?-Záb?ehu
Zámek / ?editelská vila v Ostrav?-Vítkovicích
Zámek v Ostrav?-Porub?
Zámek v Polance nad Odrou
Závodní hotel / Rotschild Palace
?elezni?ní nádra?í Ostrava-Svinov
?elezni?ní nádra?í Ostrava-Vítkovice
?elezni?ní stanice Ostrava-st?ed
?ivnostenská banka / Komer?ní banka