V??ový d?m Jind?i?ka

 • Popis V??ový d?m na sídli?ti Jind?i?ka p?edstavuje nejvy??í p?vodn? obytný d?m centra m?sta. D?m ?tvercového p?dorysu s dvaceti dv?ma nadzemními podla?ími tvo?í vý?kovou dominantu sídli?t? Jind?i?ka, budovaného v 50. a 60. letech na míst? bývalé haldy dolu Jind?ich. Parter je pln? prosklený, fasády vy??ích podla?í jsou záv?sové s rastrem obdélných oken a parapet?. Jednotlivá pr??elí jsou zvýrazn?na ?elezobetonovými rámy, zvýraz?ujícími siluetu budovy. P?ed hlavním vchodem domu sm?rem do Gregorovy ulice je umíst?na travertinová socha ?Le?ící? od socha?e Miloslava Chlupá?e, doklad dobov? p?ízna?né spolupráce architekta s výtvarným um?lcem. Experimentální obytný d?m záhy po svém dokon?ení vykazoval n?které stavební nedostatky (nap?. zatékání vody p?es záv?sovou fasádu). Proto musel být záhy rekonstruován a od té doby slou?il k administrativním ú?el?m. Nyní je budova uzav?ena a ?e?í se její dal?í vyu?ití, p?íp. demolice a nová výstavba. Objekt p?edstavuje výrazný p?íklad pozdního internacionálního stylu. Architekt Jan Slezák (1922?1974) pracoval v ostravském Stavoprojektu. Ve svých nejvýznamn?j?ích realizacích se inspiroval pozdním internacionálním stylem a jeho domácí variantou ? bruselským stylem.
 • Rok 1965?1968, 1976?1978
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.842513
 • zem?pisná délka 18.287347
 • Adresa Ostr?ilova 2691/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek