Katedrála Bo?ského Spasitele

 • Popis Trojlodní novorenesan?ní bazilika podle vzoru ?ímského chrámu Santa Maria Maggiore s dvouv??ovým pr??elím tvo?í dominantu jednoho z ?kamenných? nám?stí centra Ostravy. V utvá?ení kostela se odrá?el výrazný nár?st po?tu zdej?ích farník? v souvislostech tehdy probíhající industrializace a urbanizace m?sta a jeho bezprost?edního okolí. P?tiosé hlavní pr??elí kostela s trojosým rizalitem se obracelo do tehdy je?t? nezformovaného prostoru, kde o pár let pozd?ji vyrostl ?eský Národní d?m, dne?ní Divadlo Ji?ího Myrona. Hlavní chrámové pr??elí ?lení v p?ízemí sloupy a pilastry s ionskými a v pat?e s korintskými hlavicemi. Pr??elí zavr?uje ?tít se socha?skou výzdobou od víde?ského socha?e Richarda Kauffunga a po stranách dvojice hranolových v??í, zavr?ených oplechovanými jehlancovými st?echami. Interiér chrámu je ?len?n do t?í lodí. Bazilikální kompozice vedla k uplatn?ní dvou postranních ni??ích lodí a st?ední lodi p?evý?ené. Jednotlivé lod?, zavr?ené d?ev?nými kazetovými stropy, odd?lují zd?né pilí?e s kamennými polosloupy a pilastry s ionskými hlavicemi. Presbytá? je zakon?en p?lkruhov? a zavr?en konchou. Nad vít?zným obloukem se nachází malba od ostravského malí?e Josefa Stalmacha. Baldachýnový oltá? od Maxe von Ferstela byl v roce 1954 nahrazen novým oltá?em podle návrhu architekta Jaroslava ?ermáka. Kostel byl v uplynulých letech památkov? obnoven. Gustav Merretta (1832?1888) studoval na technice v Brn?, pracoval pro ?lechtický rod Lobkovic? a od roku 1858 p?sobil ve slu?bách olomouckého arcibiskupství. Projektoval v intencích novogotiky a novorenesance. Jako reprezentant p?ísného historismu studoval památky a sna?il se je uvést do ideální podoby. Navrhl obnovu a dostavbu olomouckého kostela sv. Václava. Navrhl kostel Nanebevzetí Panny Marie v Liptani, kostel sv. Ond?eje ve Slezských Pavlovicích, kostel sv. Kate?iny ve Slezských Rudolticích, kostel sv. Floriana v Bocho?i a kostel sv. Petra a Pavla v Ratajích. K jeho nejv?t?ím projekt?m pat?ila novostavba moravskoostravského kostela Bo?ského Spasitele.
 • Rok 1883?1889
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836021
 • zem?pisná délka 18.288800
 • Adresa nám. Msgr. ?rámka 1683/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek