D?m s pe?ovatelskou slu?bou v ulici Gajdo?ova

 • Popis Areál domu s pe?ovatelskou slu?bou vyu?ívá star?í samostatné domy. Architekt je provozn? i kompozi?n? propojil kr?kem, a vytvo?il tak stavební celek na p?dorysu H, zasazený v parkov? upravené zahrad?. P?vodní t?ípatrové typové domy s plochými st?echami a obdélnými p?dorysy mají trojtraktové dispozi?ní uspo?ádání. V jednotlivých podla?ích mezi garsonierami vznikly malé spole?né místnosti, slou?ící zárove? k osv?tlení chodeb. Objekty p?sobí p?íjemn?, p?itom jsou zatepleny a opat?eny barevn? výraznou fasádou. Dokládají tak, ?e zateplení automaticky neznamená ký?ovité ?e?ení, jak tomu v?t?inou v sou?asnosti bývá, zvlá?t? na sídli?tích. Nové neomodernistické st?ední spojovací p?ízemní k?ídlo s d?ev?nými fasádami obsahuje dv? verandy, spole?enský sál a sm?rem k jihu do zahrady pergolu s terasou, provedenou v pohledovém betonu s kahnovskými kruhovými sv?tlíky a otvory. Realizace v intencích nového modernismu.
 • Rok 2005?2007
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.824036
 • zem?pisná délka 18.271479
 • Adresa Gajdo?ova 2638/39B, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Monika Horsáková