Trojice nájemních dom? Heinricha Wazelle, Rudolfa Willimka ad.

 • Popis P?vodní návrh na zastav?ní severovýchodní fronty nám?stí po?ítal s tím, ?e fronta bude tvo?ena jedním novobarokn? pojatým domem se secesním dekorem. Nakonec projektanti domy rozli?ili pomocí r?zné kompozice jednotlivých domovních pr??elí, p?i?em? celek nále?í mezi realizace na pomezí vegetabilní a geometrické secese. Domy jednotného pojetí vypl?ují p?itom celý blok, dostav?ný v ?ásti orientované do ulice Na Hradbách a? po 1. sv?tové válce. Dvojtraktové rozvr?ení dom? dopl?ují dvojramenná schodi?t? vysunutá sm?rem do dvora. V mezivále?né dob? byly fasády dom? ?p. 121 a 120, orientované do nám?stí, zjednodu?eny odstran?ním secesního dekoru. Proto se uskute?nila v 90. letech minulého století rehabilitace p?vodního pojetí formou volné parafráze secesní výzdoby zaniklých fasád. Parter domu ?p. 122 na náro?í nám?stí a ulice Antonína Macka byl upraven v letech 1999?2000 brn?nskou architektonickou kancelá?í RAW s u?itím minimalistických prosklených výkladc? pro pot?eby cestovní kancelá?e Fischer. Ve své dob? se jednalo o první uplatn?ní minimalismu v Ostrav? v?bec, navíc aplikované p?i ?e?ení parteru v památkové zón? centra m?sta. Nyní zde funguje provozovna rychlého ob?erstvení.
 • Rok 1911?1912
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836938
 • zem?pisná délka 18.291356
 • Adresa Na Hradbách 120/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek