Hala Tatran / Bonver Aréna

 • Popis Mezi Frýdlantskou drahou a Místeckou ulicí stojí víceú?elová hala obdélného p?dorysu s nevýrazným hlavním pr??elím, av?ak s p?sobivým vnit?ním uspo?ádáním. Nejpozoruhodn?j?í je na ní její zaklenutí, tvo?ené d?ev?nou lamelovou konstrukcí z krátkých fo?en, poskládaných do strukturní sít? valené klenby. Tento princip vyu?il u výstavní haly v mezivále?né dob? ji? Ji?í Kroha. Následn? jej uplatnil nap?íklad v pavilonu Slovanské zem?d?lské výstavy v Praze roku 1948 nebo v p?ípad? pavilonu Výstavy ji?ních ?ech roku 1949. Ostravská hala v?ak na rozdíl od ?asových výstavních pavilon? p?edstavuje trvalé vyu?ití lamelové konstrukce, ur?ující výraz této moderní architektury. Význa?ný p?íklad sportovní stavby v intencích modernismu. Vzhledem k ojedin?lému konstruk?nímu ?e?ení by si hala Tatran zaslou?ila památkovou ochranu.
 • Rok 1951?1953
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.833673
 • zem?pisná délka 18.280770
 • Adresa Cingrova 1627/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek