Vila v ulici Bobrovnická

 • Popis D?m reprezentuje architekturu nového modernismu. Je komponován jako srostlice dvou odli?n? orientovaných k?ídel. To umo?nilo architektovi zakomponovat jej do svahu a vy?e?it tak oslun?ní na pom?rn? nevýhodné severovýchodní stran?. Pásová okna propou?t?jí do domu jak východní, tak západní sv?tlo, na jih mí?í okno z kajutové chodby v pat?e. Na severovýchod sm??uje terasa, p?ístupná z hlavního obytného prostoru v p?ízemí. Bydlení obou generací je orientováno do zahrady, gará? je situována sm?rem do ulice. Vzhled objektu byl zm?k?en d?ev?nou ro?tovou fasádou ze smrkových lamel. V interiéru u?ito d?evo a pohledový beton.
 • Rok 2002?2005
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.862892
 • zem?pisná délka 18.221847
 • Adresa Bobrovnická 343/70, 725 28 Ostrava-Lhotka, ?esko
 • foto: Monika Horsáková