Kino Luna

 • Popis Sou?ástí vybavení sídli?t? se stalo kino, situované u hlavní ulice. V parkovém p?edprostoru se nachází ka?na s vertikální kovovou plastikou od Lumíra ?merdy. Architektonicky na ka?n? spolupracoval Bronislav Firla. Dvoupodla?ní stavba na p?dorysu ve tvaru U. Ve východním k?ídle byly slu?by, v severní ?ásti hlavního západního k?ídla bar s pásovými okny. V ji?ní ?ásti s proskleným parterem do ulice bylo umíst?no kino s dominantní hmotou promítacího sálu. Pr??elí sálu je slepé, ?len?né rytmicky umíst?nými vertikálními ?t?rbinami. P?vodní obklad fasády b?idlicí byl nahrazen eloxovaným hliníkovým plechem. Solitérní stavba pozdního internacionálního stylu, zalo?ená na architektonickém vyjád?ení funk?ního uspo?ádání.
 • Rok 1967?1970
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.788598
 • zem?pisná délka 18.227501
 • Adresa Vý?kovická 2651/113, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek