Palác kultury a sportu / Ostravar Aréna

 • Popis Monumentální architektura pozdního internacionálního stylu, kladoucí d?raz na lapidární hmotu, vyzdvi?enou výrazn? nad úrove? okolního terénu. Hala má obdélný p?dorys se zkosenými náro?ími o rozm?rech 125 x 109 metr?. Hlavní nosné prvky tvo?í ?ty?i ?elezobetonové v??e. Na nich jsou ulo?eny dva p?íhradové nosníky o rozp?tí 100, ?í?ce 5 a vý?ce 9 metr?. Podhledy tribun, ochoz vysazený do prostoru a pultové st?echy haly tvo?í základ kompozice. Nástupy jsou z ulice Ruské a Závodní. Na západní stran? byla realizována p?ístavba nové haly a na sloupech umíst?né ubytovny, parafrázující ?e?ení p?vodní haly
 • Rok 1978?1986, 2005?2007
 • Top 111 ano
 • Období 1971?1980
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.804576
 • zem?pisná délka 18.248476
 • Adresa Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-jih-Záb?eh, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek