Kancelá?ský objekt ??upiná??

 • Popis Ve starém jednopatrovém skladi?ti byly majitelem vytvo?eny netradi?ní kancelá?e, otevírající se do vn?j?ího prostoru prosklenými st?nami. Pr??elí objektu jsou oblo?ena r?znobarevnými cementot?ískovými ??upinami?, ur?ujícími exteriér stavby. Konstrukce hrázd?né d?ev?né stavby je vyzd?ná nepálenými, v interiéru omítanými cihlami. Do domu se vstupuje z d?ev?né terasy v p?ízemí. Na západní stran? se objekt otevírá do malého atria, slou?ícího k odpo?inku zam?stnanc?. V pat?e se nachází velkoprostorová kancelá? s barem, otev?ená na západní stran? na terasu. Uvnit? má objekt p?iznanou d?ev?nou hrázd?nou konstrukci a také schodi?t? do patra je ze d?eva. ?upiná? lze pova?ovat za velmi dobrý p?íklad konverze p?vodn? utilitárního a k demolici ur?eného skladi?t?.
 • Rok 2005?2008
 • Top 111 ano
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.833144
 • zem?pisná délka 18.283817
 • Adresa Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek