Nové ?editelství Vítkovických ?elezáren

 • Popis Administrativní budova na k?í?ovém p?dorysu. P?í?né k?ídlo vybíhající k ulici tvo?í vertikální dominantu kompozice, zavr?enou nosným pilí?em, p?echázejícím do rámu nad celým hlavním pr??elím. Oba konce k?ídla jsou vyneseny na sloupech nad komunikace. Fasády jsou komponovány ze sériov? ?azených oken s ?ernými parapetními výpln?mi, odd?lenými bílými plechovými vertikálami a lizénami. Plochy zdí jsou oblo?eny bé?ovými kachlíky. K?ídlo podélné s ulicí je ni??í, na západní stran? navazuje na objekt transforma?ní úst?edny. Dispozice je trojtraktová se st?edními chodbami a s dvojramenným schodi?t?m na k?í?ení k?ídel.
 • Rok 1961?1965
 • Top 111 ano
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.808065
 • zem?pisná délka 18.252489
 • Adresa Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek