Úst?ední h?bitov m?sta Ostravy

 • Popis Nová velká nekropole byla vytvo?ena na poddolovaném území ve Slezské Ostrav? namísto m?stského h?bitova Moravské Ostravy, ur?eného k likvidaci. Hlavní p?ístup na nový h?bitov je situován z T??ínské ulice, urbanistická struktura je zalo?ena na soust?edných kru?nicích kolem st?edu v budov? krematoria. Nástup tvo?í diagonální schodi?t?, horizontální správní objekty a nástupní terasa, jí? dominuje ?H?bitovní stéla? z mu?lového vápence od Vladislava Gajdy. Ke krematoriu vede ?iroké schodi?t? zdobené um?leckými díly ? mozaikou Miry Habererové nebo souso?ím z pohledového betonu ?e?tí and?lé od socha?e Jozefa Jankovi?e.
 • Rok 1960?1969
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.832286
 • zem?pisná délka 18.309963
 • Adresa T??ínská 415/105, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek