Rodinný d?m Josefa Guttmanna

 • Popis Jednopatrový d?m na p?dorysu ve tvaru L je zasazen do svahu, k severu oto?en vstupním pr??elím, k západu s terasou ve vnit?ním náro?í. Autor jej navrhl pro majitele papírnické firmy ?idovského p?vodu. Majitel s man?elkou emigroval p?ed n?meckou okupací ?eskoslovenska do USA. Vedle vily V. Müllera v Olomouci se jedná o druhou známou realizaci autora. Tato vznikla a? po vile Wittgenstein ? Stounborough ve Vídni, kterou navrhl spole?n? s filozofem Ludwigem Wittgensteinem. P?íklad puristické architektury, by? výrazn? p?estav?ný, je spojen osobou autora s okruhem Adolfa Loose a Ludwiga Wittgensteina.
 • Rok 1932
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.841302
 • zem?pisná délka 18.298805
 • Adresa Michálkovická 1373/48, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek