Soubor polyfunk?ních dom? zv. Havana

 • Popis Západní ?ást obytného celku, umíst?ného na katastru Moravské Ostravy, tvo?í deskový d?m, podlo?ený horizontálním blokem slu?eb, a v??ový d?m na náro?í. Bytový d?m ?lení t?i schodi??ové sekce s vertikálami schodi??ových oken. Uli?ní pr??elí deskového domu p?itom ?lení struktura ?elezobetonové skeletové konstrukce, jednotlivé sekce pak vypl?ují francouzská okna a okna jiných formát?. Hmotu objektu akcentují na náro?ích v nejvy??ím podla?í ?elezobetonové rámy, ?ím? vytvá?ejí motiv pr?niku vn?j?ího a vnit?ního prostoru. V??ový d?m s lod?iemi a trojk?ídlými okny zavr?uje podobný prvek v podob? markýzy. Protilehlý celek tvo?í deskové domy, rovn?? podlo?ené horizontálními hmotami gastronomických provozoven. Práv? zde fungoval bar Havana, který dal uvedenému souboru budov jeho jméno. P?vodní fasády z modré a bílé sklen?né mozaiky v?ak byly po roce 2000 nevhodn? zakryty kontaktním zateplovacím systémem, tak?e architektura domu výrazn? utrp?la. Navzdory tomu se stále jedná o pozoruhodný p?íklad architektury bruselského stylu.
 • Rok 1960?1965
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.828978
 • zem?pisná délka 18.264537
 • Adresa 28. ?íjna 151-153, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek