P?írodov?decká fakulta Ostravské univerzity

 • Popis Náro?ní t?ípatrová stavba s pultovou st?echou dopl?uje demolicí naru?ený blok. Hlavním pr??elím se obrací do Tylova sadu, ve st?ední ?ásti je p?ístupná schodi?t?m a vchodem a v ji?ní pak loubím. V nejvy??ím pat?e se nacházejí terasy kryté markýzami s kovovými sloupy a krakorci, nad st?ední ?ástí je vytvo?ena terasa na st?e?e, p?ístupná v?etenovým kovovým schodi?t?m. Uspo?ádání objektu je trojtraktové, dynamické utvá?ení horní ?ásti se opakuje v ?lenité hmotové skladb?. Architektura navazující na modernismus a high-tech. V sou?asnosti byla zahájena dal?í etapa výstavba.
 • Rok 1999?2002
 • Top 111 ne
 • Období 1991?2000
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.843530
 • zem?pisná délka 18.304244
 • Adresa Chittussiho 983/10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek