M???anská ?kola Franti?ka Sokola T?my

 • Popis Palácov? pojatá ?kola, pojmenována po známém ostravském spisovateli, je ?e?ena na nepravidelném ?ty?k?ídlém p?dorysu s dominantní t?ípatrovou st?ední ?ástí, zd?razn?nou p?edstaveným portikem hlavního vchodu s ionskými sloupy. Bo?ní ji?ní k?ídlo je dynamizováno cylindrickým rizalitem, na severozápadním náro?í se nachází jednopatrový d?m s byty. Pr??elí má fasádu kombinující hladkou a ?krabanou omítku. P?íklad klasicizujícího tradicionalismu 20. let s d?razem na malebnost hmotové skladby a tradi?ní architektonické prvky, jak se projevoval v díle autora, pracujícího u zemského stavebního ú?adu.
 • Rok 1925?1927
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.815591
 • zem?pisná délka 18.336206
 • Adresa Vrchlického 401/5, Radvanice, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek