D?m energetiky

 • Popis Budova na p?dorysu ve tvaru E se obrací k hlavní ulici ?irokým symetrickým pr??elím hlavního p?tipatrového k?ídla s postranními dvojosými rizality o vý?ce ?ty? pater, navazujícími na takto vysoká k?ídla bo?ní. Hlavní pr??elí má kompozici 2+7+1+10+1+7+2 os, p?i?em? jednoosé ?ásti jsou tvo?eny lod?iemi s francouzskými okny. St?ední ?ást pr??elí zavr?ena atikou s korunní ?ímsou. V p?ízemí symetricky umíst?n hlavní vstup. Fasády má tento palác keramické, podobn? jako ostatní administrativní paláce podél t?ídy 28. ?íjna, parter s kachlíky v tmav?ím odstínu hn?dé, vy??í podla?í v odstínu sv?tlej?ím. P?íklon k novému klasicismu umo?nil F. A. Librovi, jednomu z p?edních mezivále?ných architekt?, autorovi ?ady projekt? bankovních institucí, vyhnout se aplikaci zdobných prvk? a rétorice socialistického realismu. Namísto toho dal p?ednost st?ídmosti, jako by vyu?il, by? nevy??en?, kompozi?ní rámec moderního klasicismu.
 • Rok 1951-1957
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.829642
 • zem?pisná délka 18.264752
 • Adresa 28. ?íjna 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek