Sbor Církve ?eskoslovenské husitské

 • Popis Jednolodní stavba obdélného p?dorysu se sedlovou st?echou, zavr?enou sanktusníkem, situovaná na osu Havláskovy ulice v zástavb? rodinných dom? z 20. let. K ji?ní stran? p?iléhá zvonice se sedlovou st?echou a jehlancovou bání. P?ed pr??elím s vysokým pilastrovým ?ádem, zdobeným ve ?tít? oblou?kovým vlysem, je p?edstaven portikus a monumentální schodi?t?. Postranní fasády rytmizují okenní osy s obdélnými a valen? zaklenutými okny, spojenými jednotnými ?ambránami. Lo? s kazetovým stropem je ze t?í stran lemována galerií. Na oltá?i se nacházejí sochy od ostravského socha?e Augustina Handzela.
 • Rok 1924?1925
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.816155
 • zem?pisná délka 18.338180
 • Adresa Men?íkova 324/9, Radvanice, 716 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek