Kostel sv. Cyrila a Metod?je

 • Popis Stavba na p?dorysu ?eckého k?í?e v sousedství se samostatn? stojící ?elezobetonovou skeletovou zvonicí a pastora?ním centrem, spojeným s chrámem chodbou s kaplí, zavr?enou malou kopulí. Chrám je zast?e?en ocelovým krovem, opat?eným d?ev?ným podhledem, co? vytvá?í iluzi, ?e prostor lodi je zaklenutý. Vstup ze severní strany je opat?en segmentovým portikem a v supraport? je osazen obraz Panny Marie s Je?í?kem v rajské zahrad? od Jana Knapa. Okna ve ?títových zdech s vitrá?emi navrhl Jan Jemelka. Architekt Tomá? ?ernou?ek se v 90. letech inspiroval organickou tvorbou ma?arského architekta Imre Makovcze.
 • Rok 1997?1998
 • Top 111 ne
 • Období 1991?2000
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.840493
 • zem?pisná délka 18.168224
 • Adresa Pustkovecká 350/32b, 708 00 Ostrava-Pustkovec, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek