Kancelá?ská budova Pozemních staveb Ostrava

 • Popis ?ty?k?ídlá a ?ty?patrová stavba na p?dorysu dvojice propojených L s jedním k?ídlem podél ulice a jedním vymezujícím z východu prostor p?ed Domem energetiky je sou?ástí v?t?ího po?tu administrativních palác? rozmíst?ných podél t?ídy 28. ?íjna a uvozujících tento bulvár v jeho sm??ování do centra m?sta. Význam stavby se projevuje i v ?e?ení fasád, zdobených um?lým kamenem, keramickým obkladem a mozaikou v bé?ové, sv?tlé modré a ?erné barv?. Pr??elí projektant rytmizoval sériovým ?azením obdélných typových oken, za?len?ných do panel? po t?ech a odd?lených lizénovými rámci. V hlavním k?ídle ze západní strany vchod a schodi??ový rizalit s dvojramenným schodi?t?m do pater. D?m má ?elezobetonový skelet a vyzna?uje se trojtraktovým dispozi?ním uspo?ádáním se st?ední chodbou. A?koli svým konstruk?ním uspo?ádáním vychází z tradice funkcionalismu, materiálovým a barevným ?e?ením fasád a dal?ích prvk? pat?í k projev?m bruselského stylu. Architekt Josef Krischke, tehdy p?sobící v Krajském projektovém ústavu, pocházel z Opavy a po celý sv?j ?ivot p?sobil na Ostravsku a Opavsku. V Opav? je jeho dílem nap?íklad kontroverzní blok zvaný Slezanka v centru m?sta.
 • Rok 1958?1965
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.829691
 • zem?pisná délka 18.266179
 • Adresa 28. ?íjna 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek