Krajská poliklinika s fakultní nemocnicí

 • Popis Základní sou?ást ?estého obvodu Poruby, ur?eného pro zdravotnická a vysoko?kolská za?ízení. Poliklinika ustupuje od uli?ní ?áry. V nástupním prostoru osazena ?ulová stéla Slunce od V. Gajdy. Budova se do ulice obrací horizontálním pr??elím s pásovými okny. Na ni??í blok, podéln? situovaný k ulici, navazují p?í?ná vy??í k?ídla, rytmizující hmotovou skladbu a sou?asn? vytvá?ející urbanistickou sí?, nebo? p?ední ?ást areálu spojují se zadními k?ídly. Vertikální dominantou nad údolím deska Domova sester. Areál posléze dopln?n o vícepodla?ní kubické bloky nemocnice. Rozsáhlý celek v intencích pozdního internacionálního stylu.
 • Rok 1958?1973
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.828922
 • zem?pisná délka 18.160639
 • Adresa 17. listopadu 1765/7, 708 00 Ostrava-Poruba, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek