D?m kultury m?sta Ostravy

 • Popis Jeden z nejv?t?ích kulturních stánk? p?edstavuje architekturu moderního klasicismu, vzniklou na sklonku stalinismu. Samotná vyzvaná architektonická sout?? na projekt kulturního a pionýrského domu se uskute?nila v roce 1954. K realizaci byl vybrán návrh pra?ského architekta Jaroslava Fragnera, jednoho z ?elných p?edstavitel? ?eské mezivále?né architektonické avantgardy. Ten ?lenil stavbu do t?í celk?. Hlavní ?ást obsahuje estrádní, dnes hudební sál a divadlo, st?ední k?ídlo slou?ilo zájmovým krou?k?m a knihovn?, v bo?ním západním k?ídle sídlilo Kino Náro?ného diváka, baletní sál, malý hudební sál a vstup do loutkového divadla. Ne v?echny p?vodní funkce z?staly zachovány, zru?eno bylo nap?íklad premiérové kino i loutkové divadlo. P?esto lze pova?ovat tuto stavbu za pom?rn? zachovanou. Hlavní pr??elí s klasickým rozvr?ením a ?len?ním sloupy portiku zavr?uje atika s figurální socha?skou výzdobou od socha?? Vlastimila Ve?e?i a Ji?ího Myszaka. Kdy? jsme se ji? zmínili o um?lecké výzdob?, uve?me dal?í údaje. Dnes ji? neexistující monumentální záv?s estrádního sálu vytvo?il Alois Fi?árek (zni?eno), jen? m?l na starosti koordinaci výzdoby celé stavby. Fi?árek byl také autorem nejspí?e zni?ené figurální výzdoby hledi?t? loutkového divadla. Figurální mozaiky nad vstupy do ?inoherního divadla vznikly podle návrhu malí?e Vladimíra Sychry a reliéfy ve vestibulu estrádního sálu vytvo?il Vja?eslav Irmanov. Jeden z nich byl dokonce sou?ástí ?eskoslovenské expozice na EXPO 58 v Bruselu. Vrátíme-li se k samotné stavb?, budovu tvo?í ?elezobetonový skelet se dv?ma podzemními a t?emi nadzemními podla?ími, rozd?lený s ohledem na nebezpe?í poddolování do p?ti samostatných dilata?ních celk?. Fasády jsou tvo?eny keramickým plá?t?m, korunní ?ímsa je tvo?ena pískovcovými deskami a hlavní pr??elí má travertinový obklad. V interiéru krom? vý?e zmín?ných um?leckých d?l se dochovala ve vestibulu mramorová dla?ba, p?sobivé je mramorové oblo?ení schodi?t? k hlavnímu sálu. ?áste?n? se dochoval i dobový nábytek - zrcadla, lavice, p?vodní osv?tlovací t?lesa v?etn? p?sobivého zá?ivkového lustru ve vestibulu hlavního sálu apod. V parkov? upraveném sousedství kulturního domu se nacházejí dv? J. Fragnerem navr?ené ka?ny s figurálními souso?ími od socha?e Stanislava Hanzíka. Architektura i um?lecká díla reprezentují p?echod od oficiálního um?ní nového klasicismu s p?vodem v socialistickém realismu k bruselskému stylu p?elomu 50. a 60. let 20. století.
 • Rok 1954?1961
 • Top 111 ano
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.830999
 • zem?pisná délka 18.273549
 • Adresa 28. ?íjna 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek