D?m obecního blaha

 • Popis Jednopatrová stavba obdélného p?dorysu s asymetricky rozvr?eným hlavním pr??elím (2+4+1+1) byla zbudována v novogotickém stylu s vyu?itím dekorativní skladby re?ného cihelného zdiva. Portál vchodu v hlavním pr??elí má lomený, okna obdélná se segmentovými záklenky, ?títy stup?ovité. P?íklad roz?í?eného architektonického výrazu na Hlu?ínsku a Bohumínsku, ovlivn?ného cihelnou architekturou n?meckého Slezska. Stavbu podpo?ilo Vítkovické horní a hutní t??í?stvo, jemu? pat?il v Pet?kovicích D?l Anselm. Sídlil zde obecní ú?ad, lázn?, ?kolka, pokra?ovací ?kola a lidová knihovna.
 • Rok 1906?1907
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.874897
 • zem?pisná délka 18.258014
 • Adresa Hlu?ínská 136/237, 725 29 Ostrava-Pet?kovice, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek