?eskoslovenské továrny dusíkatých látek

 • Popis Chemický pr?mysl na Ostravsku souvisel se zpracováním ?erného uhlí a s výrobou koksu. Jednou z oblastí, kde se rozvíjel, byla pr?myslová zóna Dolu Ignát (Jan ?verma) v Mariánských Horách. V druhé polovin? 20. let minulého století zde vznikly ?eskoslovenské továrny na dusíkaté látky, strategický podnik, produkující dusi?nany, ur?ené jednak k produkci zem?d?lských hnojiv, jednak k výrob? výbu?nin. K výrob? amoniaku a dusíku se zde vyu?íval koksárenský plyn. Moderní pr?myslový areál v sousedství Dolu Ignát a koksovny s ním sousedící orientoval a komponoval Bohumil Hübschmann sm?rem ke trati Bohumín?P?erov. Areál zformoval podle principu ?estného dvora. V p?ední ?ásti se nacházejí dva objekty ? administrativa a laborato?e. Následovaly haly kompresor? a sklady. Vertikální dominantu tvo?ily do sou?asnosti dochovaná vodárenská v?? v p?í?né ose dvora a za ní umíst?né energetické centrum. Výraz staveb vychází z vyu?ití um??ených forem modernismu v kombinaci ?elezobetonových skeletových konstrukcí s re?ným cihelným zdivem. Hübschmann zde tak uplatnil podobný urbanistický princip, který je vlastní jeho realizovanému projektu ministerských budov pod Emauzským klá?terem v Praze na Novém M?st?.
 • Rok 1926?1928
 • Top 111 ne
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.834756
 • zem?pisná délka 18.232265
 • Adresa Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek