Horní kolonie jámy Ignát

 • Popis D?lnická kolonie Jámy Ignát v Mariánských Horách, vlastn?ná Bá?skou a hutní spole?ností, ovládanou n?meckým kapitálem, byla zalo?ena na principu ?ádkové zástavby jednopatrových dom? podél ulic navazujících na silnici mezi Moravskou Ostravou a Opavou. Zástavbu tvo?í jednopatrové zd?né a z?ásti omítané domy se sedlovými st?echami, podéln? orientované k uli?ní front?. Do ulic jsou tudí? domy orientovány okapními stranami s okny jednotlivých byt?, do dvora pak pr??elími s hlavními vchody a s pavla?emi v úrovni p?ízemí i prvního patra. Dvorní pr??elí uvozují postranní rizality, v nich? jsou, respektive byly umíst?ny, toalety. Fasády sestávají z kamenné podezdívky a lizénových rám? z re?ných cihel, uvozujících hladce omítané plochy fasád. Mezi jednotlivými ?adami dom? se nacházejí polootev?ené dvory, p?vodn? s k?lnami, slou?ícími obyvatel?m kolonie. Zvolený typ domu byl v revíru pom?rn? roz?í?ený.
 • Rok 1907?1908
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.826749
 • zem?pisná délka 18.255857
 • Adresa Slévárenská 413/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek