Hydroprojekt

 • Popis Vodní stavby zasáhly zvlá?t? v 2. polovin? 20. století do utvá?ení krajiny. S tím souviselo i zformování p?íslu?ného projek?ního podniku Hydroprojekt. Jeho administrativní budova s s výraznou hmotovou kompozicí byla za?len?na mezi reprezentativní administrativní stavby tehdej?í Gottwaldovy t?ídy. Vstupní ?ást tvo?í horizontální hmota parteru, která pokra?uje u??ím a nízkým kr?kem v mezipat?e. Ten dává vyniknout dominující p?edsazené hlavní kubické hmot? vy??ích podla?í, rytmizované v pr??elích vertikálními lizénami, odd?lujícími obdélná, sériov? ?azená okna. Budova je odsazena od uli?ní ?áry, ?ím? vznikl p?edprostor s ka?nou, zdobenou postavou dívky od Antonína Ivanského, symbolizující ?eku Ostravici a odkazující na stavebníka zam??eného na vodohospodá?ské stavby. Typický p?íklad pozdního internacionálního stylu.
 • Rok 1968?1976
 • Top 111 ne
 • Období 1961?1970
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.828161
 • zem?pisná délka 18.261404
 • Adresa 28. ?íjna 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek