Stavoprojekt Ostrava

 • Popis Projek?ní podniky se podílely výrazn? na plánování bytové a dal?í výstavby. Stavoprojekty v jednotlivých krajích navrhovaly hromadnou bytovou výstavbu a dal?í sou?ásti utvá?ení m?st a vesnic. V pr?b?hu své existence si postupn? budovaly pat?i?né administrativní objekty. V Ostrav? na hranici mezi Mariánskými Horami a Moravskou Ostravou si ostravský Stavoprojekt vystav?l trojtraktov? uspo?ádanou budovu s keramickým obkladem fasády na p?dorysu p?ibli?n? ve tvaru V. Stavba nep?edstavuje architektonicky nejvýrazn?j?í kancelá?ský d?m v zástavb? t?ídy 28. ?íjna, ale ukazuje roli projek?ních organizací v rámci administrativní struktury tehdej?í spole?nosti. Výraz stavby je utvá?en jednak keramickou fasádou a p?edev?ím opakující se strukturou pr??elí, tvo?ených sériov? ?azenými typizovanými okny. Sm?rem do ulice Korunní se d?m, a? solitérní v hl. pr??elí, za?azuje jako ?adová budova. Hlavní vchod uvozují dva figurální reliéfy od ostravského socha?e Karla Vávry.
 • Rok 1957?1959, 1966?1967
 • Top 111 ne
 • Období 1951?1960
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.829448
 • zem?pisná délka 18.263110
 • Adresa 28. ?íjna 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek