Tranzitní telefonní úst?edna a po?ta

 • Popis Tranzitní telefonní úst?edny p?edstavovaly specifický typ staveb, spojený s tehdej?ími technickými pot?ebami telekomunikací. Zárove? se v utvá?ení jejich architektury uplat?oval d?raz na technicistní ?e?ení. To se projevilo i v ostravském p?ípad?. ?lenitá a robustní stavba tvo?í hmotovou a vý?kovou dominantu náro?í ulice 1. máje a Mariánského nám?stí. Vy??í ?ást tvo?ící samotné náro?í navazuje na ni??í zadní k?ídla s po?tou. Celek je koncipovaný v robustních formách brutalismu s d?razem na beton, hliníkový a metalov? upravený plech nebo obklad imitující re?né cihelné zdivo. P?vodn? projekt po?ítal s celkovou p?estavbou nám?stí a se za?len?ním objektu do linie kancelá?ských solitér? sm?rem od centra Ostravy. Realizována byla pouze úst?edna, p?estavba samotného nám?stí se neuskute?nila. Utilitární prvky jsou v ?e?ení stavby p?iznány a architektonicky uplatn?ny ? nap?. vysunutý rizalit a ramena po?árního schodi?t? hlavního objektu. Z betonu je proveden i nástup k po?t? s nápisem i s high-tech schodi?t?m do patra. V interiéru po?ty od dal?ích autor? je z?ásti zachováno p?vodní vybavení.
 • Rok 1974?1986
 • Top 111 ne
 • Období 1971?1980
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.827780
 • zem?pisná délka 18.258851
 • Adresa Jablonského 196/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek