Nová hu? Klementa Gottwalda / Arcelor Mittal

 • Popis Zdálky viditelný pr?myslový areál s dominantou v podob? 220 metr? vysokého komínu vytvá?í jeden z úst?edních pr?myslových celk? v Ostrav?. P?vodním zám?rem bylo vybudovat Ji?ní závod Vítkovických ?elezáren mimo m?stskou zástavbu a p?emístit sem mnohé provozy t??kého pr?myslu, p?edstavující velkou ekologickou zát?? pro centrum m?sta. Dv? za války dokon?ené haly byly záhy dopln?ny válcovnou trub (1947) a slévárnou ?edé slitiny. Výsledkem bylo, ?e 31. prosince 1951 ze závodu vznikl samostatný podnik, nazvaný po vzoru stalinské apoteózy diktátora po osob? tehdej?ího komunistického prezidenta Nová hu? Klementa Gottwalda (dnes se spole?nost jmenuje AcelorMittal Ostrava). Oficiality s tím spojené vyvrcholily formálním zapálením nedokon?ené vysoké pece za ú?asti tehdej?ího p?edsedy vlády Antonína Zápotockého. S výstavbou nových provoz? se pokra?ovalo i v dal?ích desetiletích. Ve výsledku tak vznikl jeden z nejrozsáhlej?ích kompaktních pr?myslových areál? nejen v Ostrav?. V sou?asnosti se ?asto ?e?í ekologický dopad zdej?í produkce na sousední obytné ?ásti m?sta, zvlá?t? na Radvanice a Bartovice, ale i v ?ir?ím okolí (nap?. Haví?ov).
 • Rok 1940?1942, 1951?1962
 • Top 111 ne
 • Období 1941?1950
 • Auto?i
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.795074
 • zem?pisná délka 18.305575
 • Adresa Vratimovská 131, 719 00 Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek