?adové domy v ulici B. ?elovského

 • Popis ?adové domy spojují p?edstavu o individuálním bydlení s ekonomickými mo?nostmi stavebník?, s úsporným vyu?itím pozemk? a nároky na bydlení ve m?st?. Zárove? se v posledních letech u této formy výstavby docela dob?e uplatnily principy nového modernismu, akcentující výrazovou lapidárnost a materiálovou i konstruk?ní invenci. V he?manickém p?ípad? bylo na mírn? sva?itém pozemku postaveno ?est blok? ?adových dvoupodla?ních nepodsklepených dom? s plochými st?echami, st?ídmého výrazu, obsahujících 33 byt?. Domy mají ?elní i zahradní fasády prolomeny pásovými okny a v p?ízemí jsou francouzskými okny otev?eny do malých zahrádek. Dispozice jednotlivých domk? lze p?izp?sobovat r?zným velikostem byt?, a tím i pot?ebám obyvatel. K dom?m nále?í i zázemí ? krytá parkovací stání a provozní objekty. Celek svým m??ítkem a výrazem, navazujícím na moderní tradici a minimalismus, p?edstavuje kultivovaný p?íklad sou?asné bytové výstavby.
 • Rok 2005?2008
 • Top 111 ne
 • Období 2001?2010
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.851756
 • zem?pisná délka 18.316475
 • Adresa Bo?ivoje ?elovského 826/15, He?manice, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava, ?esko
 • foto: Monika Horsáková