Kostel sv. Josefa Dona Bosca

 • Popis Pra?ská stavební firma Václava Nekvasila expandovala po roce 1918 do nejr?zn?j?ích míst republiky. M?la i svou projek?ní kancelá?, kde zam?stnávala mladé za?ínající architekty. Zde m??eme hledat p?ípadného autora tohoto realizovaného architektonického návrhu. Trojlodní chrám bazilikálního uspo?ádání s plochými st?echami je unikátní tím, ?e je sestaven z ocelové p?íhradové nýtované konstrukce. Stavba navazuje na sousední sídlo salesián?. Jedná se o první kostel s touto konstrukcí v tehdej?ím ?eskoslovensku a jeden z mála z té doby v ?ir?ím kontextu st?ední Evropy. Hlavní pr??elí je kaskádovit? odstup?ované s osov? p?estavenou hranolovou v??í a postranními vchody do obdélné p?edsín?. Bo?ní pr??elí s pásovými okny rytmizují pilí?e ocelové konstrukce. Fasády jsou omítány b?ízolitem. V interiéru jsou bo?ní lod? odd?leny od hlavního prostoru betonovými sloupy kruhového pr??ezu. Na n? navazují konzolové nosníky, rytmizující st?ny hlavní lod? a vybíhající a? po kazetový strop, který navazuje na rytmus zmín?né konstrukce. Hlavní lo? p?echází do presbytá?e, který má podobu pravoúhlého prostoru s mírn? odstup?ovaným ?len?ním. Kostel sice p?edstavuje modernistickou sakrální stavbu s funkcionalistickými prvky a formami v?etn? pásových oken a s moderní ocelovou konstrukcí, na druhou stranu jeho dispozi?ní uspo?ádání spojuje tuto linii s pom?rn? tradi?ním rozvr?ením sakrálního prostoru na základ? podélného dispozi?ního uspo?ádání chrámu.
 • Rok 1934?1937
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? není památkov? chrán?no
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.827691
 • zem?pisná délka 18.278302
 • Adresa Vítkovická 1949/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek