Hotel Garni / Royal / Filozofická fakulta Ostravské univerzity

 • Popis T?ípatrový dvouk?ídlý d?m se zaobleným náro?ím, zd?razn?ným oplechovanou ví?kou, vznikl jako hotelová stavba v intencích pozdní secese a je p?ízna?ný pro tvorbu Felixe Neumanna v uvedeném období. Pr??elí domu jsou komponována podle rozvrhu náro?ního ?len?ní domu v pom?ru 1+5+3+2+3+2+2 os a jsou zd?razn?na m?lkými rizality s trojúhelníkovými p?evý?enými ?títy. Parter, odd?lený kordonovou ?ímsou, se otevírá do ulic rozm?rnými, valen? ukon?enými okny a vchodem ve zkoseném náro?í. St?ední ?ásti fasád rytmizuje vysoký pilastrový ?ád, v rizalitech opat?ený dekorativními a v ostatních ?ástech ?ímsovými hlavicemi. Poslední podla?í zd?raz?uje pr?b??ná parapetní a korunní ?ímsa, p?i?em? meziokenní plochy zdobí ?textilní?, organicky zformovaný dekor. Dispozice se st?ední chodbou a dvojramenným schodi?t?m do dvora p?edstavuje dobov? charakteristické ?e?ení hotelových budov se sociálním zázemím pokoj? na pat?e.
 • Rok 1911, 1925
 • Top 111 ano
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836447
 • zem?pisná délka 18.290319
 • Adresa Reální 1476/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek