D?m katolických tovary??

 • Popis Pozdn? secesní ?adový t?ípatrový d?m s obytným podkrovím, p?vodn? dopln?ný velkým sálem ve dvo?e, byl postaven jako sídlo katolického spolku, zam??eného na pé?i o mláde?. D?m má p?tiosé pr??elí do ulice, v parteru s ústupkovým portálem, ukon?eným sloupky s putti a s kovovou, záclonov? tvarovanou markýzou. Po stranách uvozují vchod velká okna. Vy??í ?ásti pr??elí uvozují dva trojboké arký?e, v úrovni t?etího patra ukon?ené terasami s valen? zaklenutými francouzskými okny. Nad arký?i jsou mírn? vzepjaté korunní ?ímsy. Na to navazovaly n?kdy v pr?b?hu 20. století snesené ?títy, nahrazené jedním ?irokým trojúhelníkovým ?títem s novodobými okny. Fasáda je zdobena r?znými formami filigránského dekoru a st?ídáním hladké i strukturální omítky. Ve dvo?e, jak ji? bylo uvedeno, stával divadelní sál, uzp?sobený po roce 1945 pro pot?eby profesionálního divadla. Po p?est?hování Divadla Petra Bezru?e do nového Domu kultury pracujících Ostravy v roce 1961 byl sál p?estav?n pro pot?eby Televizního studia Ostrava. Architekt Franti?ek Fiala (1878?1927), p?vodem z Moravské Ostravy, pat?il k ?ák?m víde?ského architekta a profesora na tamní Akademii výtvarných um?ní Otto Wagnera. V roce 1906 zalo?il spole?n? se stavitelem Franti?kem Grossmannem stavební firmu. Ve své produkci se v?novali nájemním dom?m nebo stavbám kostel? (kostel v Mariánských Horách nebo v Hrab?vce). F. Fiala projektoval i industriální areály ? nap?. p?estavbu dol? Zárubek ve Slezské Ostrav? ?i Michal v Ostrav?-Michálkovicích.
 • Rok 1910
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.837504
 • zem?pisná délka 18.290560
 • Adresa P?ívozská 135/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek