Generální ?editelství Severní dráhy Ferdinandovy

 • Popis Generální ?editel spole?nosti Severní dráha Ferdinandova, in?enýr Ladislav Jerie, zadal projekt sídla vedení firmy architektovi Karlu Kotasovi, autorovi jeho rekrea?ního domu na Ostravici. Na výzdob? administrativního sídla této p?ední na Ostravsku p?sobící firmy Kotas spolupracoval se socha?em Janem Laudou, který pro hlavní pr??elí domu vytvo?il kamenný reliéf ?Zrození uhlí?. Druhý z um?lc?, malí? Jan Bauch, navrhl pro prostor hlavního schodi?t? barevnou vitrá? na obdobné téma. D?m je tak p?íkladem monumentální architektury 40. let, synteticky propojené s um?leckými díly, reprezentujícími monumentální tvorbu um?lc?, ?len? pra?ského spolku SVU Mánes. ?ty?patrový d?m o t?ech k?ídlech na p?dorysu asymetricky pojatého T s hlavním vchodem a hranolovou schodi??ovou v??í ve vnit?ním náro?í se do nám?stí obrací jedenáctiosým pr??elím. Parter a v?? jsou oblo?eny ?ulovými deskami, na to navazuje Laud?v reliéf. Vy??í ?ásti pr??elí jsou oblo?eny deskami z um?lého kamene, p?izp?sobenými svou barevností kamennému obkladu. Dispozice domu je trojtraktová se st?ední spojovací chodbou a z prostoru vestibulu je p?ístupný jednací sál, vestav?ný do domovního dvora. Z p?vodního vybavení krom? um?leckých d?l a schodi?t? z?stal zachován také paternoster. Architekt Karel Kotas (1894?1973) studoval nejprve na víde?ské Akademii u Leopolda Bauera, posléze na pra?ské Akademii u Jana Kot?ry. V pr?b?hu 20. let se p?esunul z Brna do Moravské Ostravy, kde zprvu pracoval na stavb? Nové radnice. Posléze zde realizoval n?kolik význa?ných staveb, aby ve 30. letech zakotvil v Praze, kde pracoval nap?. pro poji??ovací spole?nost Riunione di Adriatica, pro kterou projektoval i v Moravské Ostrav?. Ve 30. letech ve své tvorb? tv?r?ím zp?sobem reflektoval rozvoj monumentálních tendencí v architektu?e.
 • Rok 1939?1941
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.842001
 • zem?pisná délka 18.289192
 • Adresa Proke?ovo nám. 2020/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek