Nová radnice

 • Popis V architektonické sout??i na novou budovu radnice zvít?zil Vladimír Fischer z Brna, jen? spolupracoval na definitivním návrhu s dvojicí známých zdej?ích stavitel? Franti?kem Kolá?em a Janem Rubým. Nejv?t?í radni?ní budova v tehdej?ím ?eskoslovensku m?la poskytnout prostory i pro dal?í ú?ady. Pro areál s ?estným dvorem byly ur?eny pozemky mezi proponovaným nám?stím a ?ekou Ostravicí v novém administrativním centru Moravské Ostravy, budovaném práv? ve 20. letech minulého století. Radnice se do Proke?ova nám?stí obrací postranními a úst?edním blokem s hlavním pr??elím, zavr?eným p?tiosým portikem a s kamenem oblo?eným rizalitem, jemu? vévodí atika s ?tve?icí bronzových alegorických soch od brn?nského socha?e Václava Macha. Celek korunuje konstruktivistická v?? o vý?ce 85 metr? z ocelové konstrukce, oplá?t?ná m?d?ným plechem. Uvnit? v??e je schodi?t?, prosv?tlené ?tve?icí vertikálních oken, a výtahová ?achta ve schodi??ovém zrcadle. V interiéru hlavní budovy je zachován vestibul a hlavní schodi?t? s kamennými obklady a mosaznými osv?tlovacími t?lesy, z?ásti pocházejícími z 2. poloviny 20. století. V postranní ?ásti je dochován paternoster. Ve vy??ích podla?ích hlavní budovy je zasedací sál zastupitelstva, jednací sál Rady m?sta a reprezentativní prostory primátora m?sta Ostravy. V t?chto místnostech se z?ásti dochovalo p?vodní za?ízení, na n?m? se projek?n? podílel architekt Karel Kotas, p?sobící jako stavební dozor p?i budování Nové radnice. Architekt Vladimír Fischer (1870?1947) vystudoval pra?skou techniku a posléze praktikoval ve víde?ských architektonických ateliérech. Vrátil se do Brna, kde od roku 1923 p?sobil na tamní technice. Zprvu stoupenec pozdního historismu záhy p?e?el k wagnerovské modern?. V mezivále?né dob? jeho tvorba oscilovala mezi novým klasicismem a ohlasy avantgardní architektury, ?eho? dokladem je práv? Nová radnice se svou v??í.
 • Rok 1923?1930
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.841655
 • zem?pisná délka 18.291391
 • Adresa Proke?ovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek