Nájemní domy Eduarda a Alice Zimlichových

 • Popis Dvojice p?tipatrových nájemních funkcionalistických dom? s obchodním parterem utvá?í jednak náro?í na k?í?ení ulic Po?tovní a Zahradní a dále k?í?ení ulic Po?tovní a Dvo?ákovy. Tyto stavby z vyzdívaného ?elezobetonového skeletu jsou v úrovni parteru oblo?eny keramikou, vý?e pak mají bezozdobnou omítanou fasádu. Sm?rem do Po?tovní ulice jsou domy sdru?eny vysazenou korunní ?ímsou. Do Zahradní ulice se v úrovni nejvy??ího patra nachází terasa. P?sobivým motivem jsou pásová okna zvlá?t? v míst? náro?í. Konstruk?ní dvojtrakt a dispozi?ní trojtrakt s dvojramennými schodi?ti v rizalitech do dvora.
 • Rok 1937?1938
 • Top 111 ne
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? chrán?no v rámci m?stské památkové zóny
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.837822
 • zem?pisná délka 18.288967
 • Adresa Po?tovní 1142/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek