Polský d?m

 • Popis Polský d?m se jako poslední p?i?adil ke svým star?ím p?edch?dc?m ? ?eskému Národnímu domu a N?meckému domu. Vznikl na okraji tehdej?í zástavby Moravské Ostravy. Architekt Stanislaw Bandrowski dal domu podobu eklektické architektury, spojující formy pozdního historismu s nastupující vegetabilní secesí. Naproti p?es k?i?ovatku Bandrowski navrhl v podobném duchu tak zvané ?ofiiny lázn?, zbo?ené v 70. letech minulého století. Proto se nyn?j?í Polský d?m nachází v neukotveném prostoru, naru?eném vý?e zmín?nými demolicemi. Stavba má p?dorys ve tvaru L s náro?ním vstupním oválným rizalitem, zavr?eným atikou a kopulí s kovovou dekorativní m?í?í. Pr??elí do Pod?bradovy ulice dominuje st?ední ?ást s rozm?rným termálním oknem a trojúhelníkovým ?títem, uvozeným koulemi s polskými orly. Fasády jsou bohat? ?len?ny architektonickými detaily a prvky i kombinací ploch z re?ného zdiva a omítky. V re?ném zdivu se údajn? uplatnily cihly a kameny z krakovských hradeb jako p?ipomínka národních vazeb polské komunity. D?m byl postmodern? rekonstruován a dostav?n. Poté v n?m fungoval n?jaký ?as hotel. Dlouhodob? chátrá bez vyu?ití.
 • Rok 1899?1900
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.838140
 • zem?pisná délka 18.282089
 • Adresa Pod?bradova 1152/53, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek