Nájemní d?m Sigmunda Urbacha

 • Popis Dvoupatrový d?m v ?adové zástavb? s pr??elím o pom?ru v parteru 1+3+1 a ve vy??ích podla?ích 1+6+1 p?edstavuje ukázkový p?íklad vegetabilní secese, ovlivn?né frankofonním art nouveau. To se projevuje p?edev?ím ve výzdob? fasády hlavního pr??elí. Bo?ní osy pr??elí jsou zd?razn?ny jednoosými arký?i, zavr?enými terasami s kovovým zábradlím a segmentovými ?títy. Parapetní výpln? v arký?ích jsou tvo?eny kartu?emi a rostlinným dekorem. Obdélná okna v úrovni patra jsou zasazena do strukturované omítky a uvozena ?ambránami se ?lahounovitými liniemi, ukon?enými kyticí. V druhém pat?e se uplatnily motivy vlnek a rostlinných úponk?. D?m má dvojtraktovou dispozici s dvojramenným schodi?t?m ve dvorním rizalitu.
 • Rok 1903
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835967
 • zem?pisná délka 18.286563
 • Adresa Nádra?ní 1248/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek