?ivnostenská banka / Komer?ní banka

 • Popis Dal?í sídlo bankovní instituce, tentokrát ?ivnostenské banky (nyní Komer?ní banka), vzniklo naproti p?vodnímu skromn?j?ímu sídlu této bankovní instituce a v sousedství sídla banky Union. Vznikl tak jakýsi zárodek finan?ní ?tvrti. Palác ?ivnostenské banky ?e?il jeho architekt Kamil Hilbert v podob? dvoupatrové stavby obdélného p?dorysu s cylindrickým rizalitem hlavní odbavovací haly sm?rem do Tyr?ovy ulice, uvozeným dvojicí oválných schodi??ových rizalit?. D?m zavr?uje mohutná mansardová st?echa krytá m?d?nými plechovými ?ablonami. Hlavní pr??elí do Nádra?ní ulice má podobu monumentální kompozice v pom?ru 5+3+5 os a dominuje mu st?ední t?íosý rizalit, prolomený valen? zaklenutým vstupem s m?d?ným plechem pobitými dve?mi. Rizalit zavr?uje trojúhelníkový ?tít, po stranách uvozený sochami od Karla Dvo?áka. V tympanonu se nachází dedika?ní nápis. Dispozice objektu je trojtraktová se st?ední spojovací chodbou a trojramenným schodi?t?m v p?edním traktu. Architekt Kamil Hilbert (1869?1933), absolvent studia na víde?ské Akademii u profesora Victora Luntze, se v?noval obnov? architektonických památek. V roce 1899 nastoupil do pozice stavitele katedrály sv. Víta v Praze, p?i?em? stavbu dokon?il. Ve své tvorb? krom? historismu pozd?ji reflektoval nástup secese. Secesní detaily za?lenil i do ?e?ení dostavby katedrály. V ostravském p?ípad? se inspiroval francouzským klasicismem, respektive revolu?ní architekturou konce 18. století.
 • Rok 1922?1924
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835286
 • zem?pisná délka 18.287502
 • Adresa Nádra?ní 1698/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek