Vila dr. Karla Krause / ?eská banka Union

 • Popis Jednopatrová pozdn? secesní vila známého ostravského právníka byla po jeho smrti d?dici prodána a novým vlastníkem p?estav?na pro pot?eby bankovního provozu. Projekt m?l na starosti ostravský architekt Ernst Korner. Vilu zv?t?il o nástavbu, a aby bylo z?ejmé, ?e se jedná o sídlo vá?ené instituce, budovu sm?rem do Nádra?ní ulice roz?í?il o monumentální portikus s p?tiosou symetrickou kompozicí. Za?lenil tak vilu do vznikající ?adové zástavby bankovních institucí, podílejících se na formování Moravské Ostravy jako význa?ného pr?myslového centra ?eskoslovenské republiky. Portiku s hlavním vchodem dal Korner podobu jednoosých postranních rizalit? a st?ední trojosá ?ást slou?ila hlavnímu vstupu. Hlavní motiv p?ístavby tvo?í dvojice dorských sloup?, uvozující jednotlivé osy, a na atice umíst?né dekorativní vázy a figurální souso?í od ostravského socha?e Augustina Handzela. Vznikl tak pozoruhodný p?íklad architektury slu?ující inspiraci klasicismem a barokem do jednotného a pom?rn? ojedin?lého celku.
 • Rok 1910?1911, 1921?1922
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.834874
 • zem?pisná délka 18.288012
 • Adresa Nádra?ní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek