Anglo-?eskoslovenská banka

 • Popis ?ty?patrový, p?vodn? bankovní d?m, se nachází v ?adové zástavb?. Jedná se o typickou realizaci architekta Josefa Go?ára pro uvedenou finan?ní instituci, v ní? uplatnil tehdej?í kubistický formový aparát a propojil jej s klasicistní kompozicí. Architektura je to robustní, s kubizujícími p?ízedními polosloupy s hranolovými hlavicemi a jednoduchou korunní ?ímsou. Uli?ní devítiosé symetrické pr??elí s nazna?eným parterem o dvou podla?ích zavr?eno korunní ?ímsou a pultovou st?echou, která z ulice vytvá?í iluzi tradi?ní sedlové st?echy. St?ední ?ásti pr??elí dominuje p?tiosý portikus, otev?ený ve t?ech osách vstupními dve?mi s motivem m?í?í, tvarovaných do oblouk?. Okna parteru jsou také opat?ena kovovými m?í?emi s oblou?kovým tvarováním, p?edstavujícím kontrapunkt k ortogonálním formám zd?ných partií pr??elí. Dal?í sou?ástí kubisticky odvozených forem jsou obdélná a mírn? zalamovaná okna, jimi? se inspiroval Ernst Korner, architekt sousedního domu. Josef Go?ár (1880?1945) pat?il k nejvýznamn?j?ím ?ák?m Jana Kot?ry. Byl p?edstavitelem kubistické architektury, v mezivále?né dob? pat?il k p?edním architekt?m republiky a ve svém díle rozvíjel jak národní styl, resp. rondokubismus, tak purismus a funkcionalismus. ?adu realizací má v Praze, výrazn? se podílel na výstavb? moderního Hradce Králové, pracoval také pro Anglo-?eskoslovenskou banku (Praha, Hradec Králové, Pardubice, Moravská Ostrava).
 • Rok 1923?1924
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.833822
 • zem?pisná délka 18.288103
 • Adresa Nádra?ní 308/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek