D?l Hlubina

 • Popis D?l byl zalo?en roku 1852 Salomonem Meyerem Rothschildem v návaznosti na sousední Vítkovické ?elezárny. Spojujícím prvkem technologického toku mezi dolem a ?elezárnami se stala koksovna, umíst?ná mezi oba provozní celky. K nejstar?ím zachovaným objekt?m areálu dolu pat?í jednopatrové koupelny mu?stva s prvky z re?ného cihelného zdiva od Felixe Neumanna z roku 1899, dostavované Otokarem Bémem (1925). Konverzi této budovy navrhl v uplynulých letech architekt Josef Pleskot. Vedle koupelen mu?stva byla v letech 1921?1924 postavena nová jámová budova s t??ní v??í, tvo?ící neodmyslitelnou dominantu t??ebního areálu. Celek dopl?ují domy administrativy a u vjezdu do areálu blok nových koupelen z 50. let 20. století s keramickým obkladem fasád. ?ást objektu byla p?estav?na op?t podle návrhu Josefa Pleskota na bar Heligonka, v n?m? hrává ostravský muzikant a zp?vák Jaromír Nohavica. Areál bývalého dolu Hlubina tak p?edstavuje r?znorodý celek, spojující objekty od historismu p?es dekorativismus a? po bruselský styl. Areál tvo?í sou?ást národní kulturní památky, nebo? p?edstavuje zásadní prvek pr?myslové historie, spojené s rozvojem t??by uhlí, jeho zpracování a výroby ?eleza.
 • Rok 1852, 1899, 1921?1925
 • Top 111 ano
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? národní kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.821786
 • zem?pisná délka 18.277261
 • Adresa Vítkovická 3263, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek