Nájemní d?m Mathiase a Charlotty Schönhofových s kavárnou Union

 • Popis Náro?ní novobarokní dvoupatrový d?m na p?dorysu L vytvo?il na sklonku 19. století moderní pandán ke staré radnici. Na náro?í jej architekt roz?í?il o jednoosý arký? a ten zavr?il barokn? modelovanou oplechovanou helmicí, parafrázující helmici v??e protilehlé radnice. V dom? s rozm?rnými okny parteru fungovala kavárna, která ohla?ovala nástup velkoryse utvá?ených prostor, slou?ících obchodu i zábav?. Po zabavení domu v n?m od po?átku 50. let minulého století p?sobilo Divadlo loutek, n?kolik generací Ostravan? tedy d?m znalo z d?tských p?edstavení. Po restituci muselo divadlo d?m opustit, tak?e nedaleko na okraji ?erné louky vznikla nová divadelní scéna. V letech 2000?2002 následovala rekonstrukce domu a dostavba sousední proluky, p?i?em? nová ?ást domu dostala nakonec neinven?ní historizující fasádu, a p?ipojila se tak k p?vodní budov?. Tím byl pop?en princip zástavby p?vodních protáhlých parcel a ?len?ní jednotlivých front nám?stí úzkými pr??elími. P?vodn? symetrické pr??elí do nám?stí m?lo rytmus 1+2+1 se st?edním dvojosým rizalitem. V pat?e se nachází pr?b??ný balkon, suprafenestry oken jsou zdobeny barokním dekorem. Na sousední parcele byla provedena p?ístavba, v její? fasád? byly okopírovány novobarokní formy, co? pop?elo kompozici historického pr??elí. P?vodní stavba byla p?íkladem novobaroka s náznaky nastupující vegetabilní secese.
 • Rok 1898
 • Top 111 ne
 • Období 2. polovina 19. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835168
 • zem?pisná délka 18.292609
 • Adresa Masarykovo nám. 52/33, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek