Obchodní a obytný d?m Jana Pe?ata

 • Popis Jan Pe?at, jemu? pat?il jeden z dom? na dne?ním Masarykov? nám?stí v centru Moravské Ostravy, hledal architekta, který by dovedl zastav?t hloubkovou st?edov?kou parcelu. Jednalo se mu o to, aby mohl postavit na míst? starého domu, po?kozeného výstavbou obchodního domu Ba?a na sousední parcele, moderní polyfunk?ní d?m. Brn?nský architekt Bohuslav Fuchs m?l ji? za sebou zku?enost s projektem hotelu Avion v centru Brna, situovaného v podobn? slo?ité urbanistické situaci. Vytvo?il tak v Ostrav? jeden z ukázkových p?íklad? funkcionalistické architektury. V p?ípad? tohoto ?ty?patrového domu s hloubkovou dispozicí, ?elezobetonovou konstrukcí, plochou st?echou a pásovými okny se musel zárove? vyrovnat se sousední moderní budovou Domu slu?by od firmy Ba?a. Do nám?stí se tak d?m obrací v parteru nálevkovit? utvá?eným vstupem, vítajícím p?íchozí. Na vstup navazuje organicky zak?ivené schodi?t? do patra. Nálevkovité ?e?ení vstupu v?ak v sou?asnosti není z nám?stí patrné, nebo? majitelé odd?lili p?vodn? volný parter prosklenými dve?mi, aby vstup neslou?il n?kterým jako toaleta. Pr??elí domu ?lení barevné sklen?né tabule, vypl?ující parapety a pásová okna. V horním pat?e ozna?uje pr?b??ná lod?ie byt majitele domu. Dispozice objektu je hloubková, p?i?em? sm?rem do dvora jednotlivá podla?í kaskádovit? vystupují. Ve st?edním traktu je umíst?no dvojramenné schodi?t?. Brn?nský architekt Bohuslav Fuchs (1895?1972) pat?il k nejvýznamn?j?ím architekt?m mezivále?ného ?eskoslovenska. Studoval na pra?ské Akademii u Jana Kot?ry a po svém návratu do Brna se záhy stal nejvýrazn?j?ím p?edstavitelem purismu a funkcionalismu na domácí scén?.
 • Rok 1932
 • Top 111 ano
 • Období 1931?1940
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.836031
 • zem?pisná délka 18.292966
 • Adresa Masarykovo nám. 15, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek