Radni?ní fronta nájemních dom?

 • Popis Podél radni?ní jihovýchodní fronty probíhala a? do první poloviny 19. století hlavní ulice Moravské Ostravy sm?rem k mostu p?es ?eku Ostravici. Tuto trasu v sou?asnosti pro p?edstavu tvo?í ulice Velká, Masarykovo nám?stí a ulice Kostelní. Jednopatrové m???anské domy s podloubím, jaké obklopovaly tehdej?í Velké nám?stí, dávaly Moravské Ostrav? malom?stský ráz, co? p?estávalo na p?elomu 19. a 20. století odpovídat skute?nosti. V rámci asanace st?edu m?sta se v období p?ed 1. sv?tovou válkou uskute?nila celková p?estavba této fronty nám?stí. Na hloubkových parcelách namísto jednopatrových dom? s podloubími vznikly v krátkém ?asovém období mezi lety 1911 a? 1913 t?ípatrové nájemní pozdn? secesní domy s p?ím?sí klasicismu, historismu a neobiedermeieru. Nejednalo se v?ak pouze o otázku stylu, nýbr? i zachování m??ítka, a to zvlá?t? ve vztahu k památce ? staré radnici. Stavební ú?ad upravil pr?b?h uli?ní ?áry. P?edev?ím si v?ak hlídal, aby vzhled dom? uchoval starobylý ráz této ?ásti m?sta a aby domy svým m??ítkem nezastínily d?le?itou m?stskou dominantu a památku ? radnici s její starobylou v??í. Proto se relativní velikost dom? zmen?uje sm?rem k uvedené památce a zatímco d?m na náro?í St?elni?ní a kostelní ulice je nejv?t?í, d?m u radnice se musel svou velikostí p?izp?sobit a nesm?l mít st?echu zavr?enou v??i?kou, je? by p?íli? naru?ila dominantu radnice.
 • Rok 1912?1913
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835289
 • zem?pisná délka 18.293355
 • Adresa Masarykovo nám. 1498/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek