Stará radnice / Ostravské muzeum

 • Popis O budov? radnice v Moravské Ostrav?, stojící v ji?ním náro?í nám?stí p?i ústí kdysi hlavní ulice (Velká ul.), se objevuje první zmínka ji? v roce 1539. A? do 20. let minulého století tak zvaná Stará radnice slou?ila m?stským ú?ad?m. Teprve roku 1930, kdy? se magistrát p?est?hoval do budovy Nové radnice, za?alo d?m u?ívat m?stské muzeum (nyní Ostravské muzeum). Pravd?podobn? v 16. století byla z?ízena v??, ale zd?ný d?m zde existoval ji? d?íve, o ?em? sv?d?í mimo jiné archeologické nálezy, u?in?né p?i poslední oprav? budovy. V?? byla barokn? p?estav?na a d?m m?l podloubí napojené na radni?ní frontu dom?. Ve 30. letech 19. století uskute?nil zednický mistr Jan Michna velkou opravu, p?estav?l valen? zaklenuté loubí, které bylo sou?ástí ostatních dom? radni?ní fronty a nám?stí zastav?ného tehdy je?t? i domy s d?ev?nými podsín?mi. V letech 1874?1875 byla radnice stavitelem Franzem Böhmem nastav?na o druhé patro. V letech 1884?1885 následovala výstavba objektu na míst? starých masných krám? u Pivovarské ulice a dal?í p?ístavba následovala roku 1890, kdy byly ob? odd?lené budovy spojeny st?edním k?ídlem. V roce 1933 byla z?ízena mansardová st?echa s historizujícími viký?i, tvo?ící celek s barokní bání v??e. Poslední obnova prob?hla v letech 2003?2005. Vzniklý objekt má hloubkovou dispozici se st?ední spojovací chodbou. Na ni navazuje dvojramenné d?ev?né schodi?t? do patra v ?ásti bývalé radnice a zadní schodi?t? v p?ístavb? u Pivovarské ulice. P?ízemí i patro jsou z?ásti zaklenuty valenými a plackovými klenbami. V roce 2009 dokon?ena muzejní expozice podle návrhu architektky Marcely Steinbachové a za spolupráce výtvarník?. Na expozici p?írody se nap?íklad podílel Petr Nikl.
 • Rok 16. století, 1874?1875, 1884?1890
 • Top 111 ano
 • Období 16. století
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835082
 • zem?pisná délka 18.293111
 • Adresa Masarykovo nám. 2/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek