D?m um?ní

 • Popis D?m um?ní p?edstavuje jeden z nejlep?ích p?íklad? puristické architektury 20. let minulého století nejen v samotné Ostrav?, nýbr? v celém tehdej?ím ?eskoslovensku. Jednalo se p?vodn? o stavbu iniciovanou Spolkem pro postavení výstavního pavilonu v Moravské Ostrav?. D?m slou?il jednak k prezentaci sbírky výtvarného um?ní, darované stavitelem Franti?kem Jure?kou, jednak poskytoval prostory pro výstavy tehdej?ího moderního um?ní i pro p?edná?ky a dal?í aktivity usilující o kultivací ostravské spole?nosti a zdej?ího utilitárn? zam??eného prost?edí. Jednopatrová budova z re?ného cihelného zdiva na p?dorysu T s plochými st?echami se obrací hlavním a asymetricky komponovaným pr??elím do Um?lecké ulice a tvo?í úst?ední dominantu v pr?hledu z Nádra?ní t?ídy. Hlavní vchod se vstupním schodi?t?m je umíst?n v úst?edním p?evý?eném rizalitu a je komponován na osu Um?lecké ulice. V p?ízemním ji?ním k?ídle Domu um?ní se nachází velký výstavní sál s hranolovým sv?tlíkem. Ob? dal?í k?ídla jsou jednopatrová. V k?ídle západním se nachází v p?ízemí p?edná?kový sál s bo?ním osv?tlením, v pat?e pak dva men?í sály op?t s hranolovými sv?tlíky. V p?ízemí i v pat?e severního k?ídla se p?vodn? nacházely provozní a spolkové místnosti spole?n? s hlavním schodi?t?m z vestibulu do patra a vedlej?ím spojovacím schodi?t?m se zvlá?tním vchodem. Vstupní vestibul tvo?í zárove? komunika?ní prostor mezi jednotlivými k?ídly a slou?í rovn?? jako spole?enská místnost, zvlá?t? v p?ípad? vernisá?í a r?zných dal?ích akcí. Projekt budovy vznikl na základ? výsledk? architektonické sout??e v roce 1923. Vybraní mladí architekti se výrazn? inspirovali muzeem v Hradci Králové svého u?itele Jana Kot?ry a holandskou cihlovou architekturou. Architekti Franti?ek Fiala (1895?1957) a Vladimír Wallenfels (1895?1962) studovali na pra?ské Akademii u Jana Kot?ry a tvorbou svého u?itele se inspirovali zvlá?t? ve spole?ném projektu ostravského výstavního pavilonu.
 • Rok 1923?1926
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.834044
 • zem?pisná délka 18.286724
 • Adresa Jure?kova 1750/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek