Nájemní domy v ulici Chel?ického

 • Popis V místech, kde se nyní nachází zástavba nájemních dom? velkom?stského m??ítka, stávala jedna z nejhor?ích ostravských kolonií 19. století ? Krausova kolonie. Zdej?í hygienické i sociální podmínky byly ot?esné. Proto m?sto rozhodlo o její asanaci a o novém zastav?ní. Vzniklý nový obytný celek ?lenil projektant do ?ty? trojúhelníkových blok?, p?i?em? tyto bloky odd?lují dv? ulice, je? se diagonáln? k?í?í, a tím se li?í od pravoúhlé uli?ní struktury okolní zástavby. Vznikly zde t?ípatrové domy s pr??elími ?e?enými v klasicizujících formách. P?ízemí rytmizuje pásová rustika, patra pak vysoký pilastrový ?ád. Do ulic mají domy mansardové st?echy, zatímco do dvora se obracejí pultovými st?echami. Dispozi?ní ?e?ení vychází z kombinace dvoj a trojtraktu, p?i?em? dvojramenná schodi?t? se nacházejí v zadních traktech dom?. Bloky se poda?ilo zcela zastav?t a? ve 20. letech minulého století.
 • Rok od 1910
 • Top 111 ne
 • Období 1911?1920
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.838064
 • zem?pisná délka 18.286338
 • Adresa Chel?ického 691/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek