Evangelický kostel

 • Popis Evangelický kostel vytvo?il novou dominantu v prost?edí ?eskobratrské ulice. V architektonické sout??i se objevily návrhy vycházející z inspirace severskou architekturou, patrnou ve vyu?ití re?ného cihelného zdiva a p?evý?ené, z gotiky odvozené kompozice. Realizovaná stavba má obdélný a ?lenitý p?dorys s asymetricky p?ipojenou v??í. Tu zavr?uje oplechovaná polygonální helmice, umíst?ná na sedlové st?e?e. Hlavní pr??elí s trojúhelníkovým ?títem se do ulice otevírá valeným záklenkem hlavního vchodu. Trojlodí s d?ev?ným kazetovým stropem je na východní stran? asymetricky roz?í?eno o galerii v pat?e, navazující na galerii nad hlavním vchodem. P?tiboký presbytá?, jemu? dominuje oltá?, je zaklenutý. Na západní stran? kostela se nachází kolumbárium. Sou?ástí interiéru je p?vodní vybavení, v?etn? d?ev?ných lavic se secesními kovovými kandelábry sv?tel, lustry v lodi, dla?by apod. Kostel p?edstavuje p?íklad pozdn? historizující architektury v intencích severské novorenesance s prvky a detaily odvozenými z gotiky i z nastupující secese.
 • Rok 1905?1907
 • Top 111 ano
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.839074
 • zem?pisná délka 18.287196
 • Adresa ?eskobratrská 113/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek