Obytný a obchodní d?m Heinricha Schnitzera

 • Popis P?vodn? se d?m obracel svým dlouhým pr??elím do Dlouhé ulice a krat?ím pr??elím do t?ídy 28. ?íjna, av?ak po demolici bloku dom? mezi Dlouhou ulicí a Masarykovým nám?stím, uskute?n?né v 60. letech minulého století, je del?í domovní pr??elí patrné a? z Masarykova nám?stí. Jedná se o d?m postavený na dlouhé parcele, ?ím? se p?izp?soboval historickému urbanismu centra Moravské Ostravy. D?m reprezentuje architekturu vegetabilní secese s dvoupodla?ním obchodním parterem a s bohat? ?e?eným pr??elím vy??ích pater, kde se objevují motivy vav?ínových v?nc?, segmentových forem nebo segmentového ukon?ení ?tít?, uvozujících celou kompozici pr??elí.
 • Rok 1904
 • Top 111 ne
 • Období 1901?1910
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna m?stská památková zóna Moravská Ostrava
 • zem?pisná ?í?ka 49.835064
 • zem?pisná délka 18.291429
 • Adresa 28. ?íjna 28, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek